తమ్ముడూ, అమ్మాయిల్ని కలవడానికి దారులు వెతుక్కోకూడదు. దారులు వేసుకోవాలి.

భీమ్, ఈ నక్కల వేట ఎంతసేపు? కుంభస్థలాన్ని బద్దలు కొడదాం పదా

నా ధైర్యం నన్ను నడిపిస్తుంది.  నీ ధైర్యం నన్ను గెలిపిస్తుంది

భీమ్ సమిధ కాదు ,  అగ్ని పర్వతం

భీమ్ ఆవేశం ప్రతి మనిషి యొక్క  ఆయుధంగా మారుతుంది. ఆ ఆవేశాన్ని ప్రజలకు ఇస్తాను

నాకు కావాల్సిన సమాధానం వచ్చేవరకూ  నీకు చావును చూపిస్తాను