నీ గన్ లో బుల్లెట్ కనపడకపోతే కేస్, నా బాడీ లో కనిపిస్తే కేస్.

తోలు తీస్తా నా కొడకా

ఒక వైల్డ్ అనిమల్ కి కళ్లెం వేసినట్టు, ఎక్సట్రమిస్టుకి యూనిఫాం వేసి కంట్రోల్ పెట్టం నువ్వు ఆ యూనిఫాం తీసెసావ్.

నేను ఇవతల ఉంటేనే చట్టం,  అవతలకి వస్తే కష్టం వాడికి.