India’s 70th Republic Day – Happy Republic Day

Happy Republic Day - Indias 70th Republic Day

Bharata rajyamgam amaluloki vachina rojunu ganathantra dhinotsavamga jarupukuntam. 1950 January 26th na mana Bharata rajyamgam amaluloki vachindhi. Mana desaniki 1947 August 15th na swathantram vachindhi. Swathantram rakamundhu British rajyamgam prakaram mana desapalana jarigedhi. Manaku swathantram vachina tharavatha mana desapalana maname rasukovalsina avasaram vachindhi. Yendhukante valla rajyamgam prajalaku vyathirekhamga vundedhi.

Mana rajyamgam nirminchadaniki oka kamiti ni 1947 August 29th na yerpatu chesaru. Dhaniki Dr. B. R. Ambedkar chairman ga vyavaharincharu. Aneka marpula tharavatha 1949 November 26th na rajyamga parishath amodhinchindhi. Mana rajyagam nirminchadaniki 2 years 11 months 18 days samayam pattindhi.